404 Де-Студио | Услуги

Услуги

Какво предлагаме

Архитектура


 • Предпроектни проучвания, консултации, оглед на имота, изготвяне на задание съвместно с възложителя и участващите в проекта специалисти;
 • Градоустройствено проучване – изследване на възможностите за застрояване съгласно градоустройствени параметри, среда, благоприятно изложение;
 • Разработване на генплан и ситуация;
 • Идейна разработка на задачата, варианти на решения;
 • Изготвяне на проектна документация за технически или работен проект;
 • Изготвяне на екстериорни проекти – цялостно решение и оформление на пространство (парк, площад, и др.);
 • Екстериорни фасадни решения на съществуващи сгради;
 • Преустройство, реконструкция и пристрояване на съществуващи сгради;
 • Заснемане на съществуващи сгради;
 • Интериорни решения на съществуващи или новопроектирани сгради;
 • Проекти за фирмени надписи и реклами;
 • Мотивирано предложение.


Конструкции


 • Стоманени конструкции;
 • Стоманобетонни монолитни конструкции;
 • Стоманобетонни сглобяеми конструкции;
 • Дървени конструкции;
 • План и укрепване на изкопи;
 • Производствени чертежи и детайли за стоманени и стоманобетонни сглобяеми конструкции;
 • Статически и Динамични изчисления;
 • Пилотно и плоско фундиране;
 • Леки и тежки подпорни стени;
 • Надстрояване, пристрояване и реконструкция на съществуващи сгради;


Електро


 • Силнотокови електро мрежи;
 • Слаботокови електро мрежи;
 • Силови табла;
 • Площадкови електро мрежи;
 • Екстериорно и интериорно осветление;
 • Автоматика;
 • Сигнално охранителни системи;
 • Пожароизвестителни системи;
 • Управление на димоoтвеждащи системи;


Водоснабдяване и канализация


 • Вътрешни водопроводни мрежи;
 • Вътрешни канализационни мрежи;
 • Спринклерни инсталации;
 • Площадкови водопроводни мрежи с разположение на пожарни хидранти;
 • Помпени станции;
 • Поливни инсталации;


Отопление, вентилация и климатизация


 • Вентилационни системи на сгради и съоръжения;
 • Отоплителни и климатизационни системи на сгради и съоръжения;
 • Котелни инсталации на твърдо гориво, дизел, пелети или газ;
 • Чилъри и VRV/VRF системи;
 • Димоотвеждане;
 • Хладилни инсталации;


Енергийна ефективност


 • Топлотехническо оразмеряване на сградите и помещенията, за които се изисква осигуряване на нормена температура;
 • Доклад за обследване за енергийна ефективност;
 • Енергиен паспорт и сертификат за енергийни характеристики на сграда;


Газозахранване


 • Сградни газови инсталации;
 • Технологични газови инсталации;
 • Площадкови мрежи;


Геодезия


 • Тахиметрична снимка;
 • Вертикална планировка;
 • Баланс на земни маси;
 • Трасировъчен план;
 • Трасиране;


Ландшафтна архитектура


 • Заснемане на съществуваща растителност и експертно становище;
 • Композиция на алейна мрежа и растителност;
 • Посадъчни планове и декоративни настилки


Геология


 • Сондаж;
 • Лабораторни изследвания на земни проби;
 • Изготвяне на хидрогеоложки доклад;
 • Изготвяне на проект за сондажни кладенци при собствен водоизточник;


Технология


Технологични проекти в областта на:

 • механизация на селското стопанство и животновъдство;
 • хранително вкусова промишленост
 • хладилни технологии
 • парни котли
 • соларни паркове


План за безопасност и здраве


 • Общ ситуационен план;
 • Евакуационни схеми;
 • Транспортни схеми;
 • Схеми за бетониране;
 • Монтаж на конструкции и съоръжения;
 • Календарен план график.
 • Мерки за безопасност.
 • План за Безопасност и здраве;


Пожарна безопасност


 • Пасивни и активни мерки за пожарна безопасност;
 • Евакуационни схеми;
 • Определяне на обекта по клас, подклас и категория на функционална пожарна опасност;
 • Определяне на обекта и материалите по степен на огнеустойчивост;
 • Определяне на отстояния до съседни обекти;


План за управление на строителните отпадъци


 • Категоризиране на отпадъците по степен на опасност;
 • Мерки и мероприятия за рециклиране на строителните отпадъци;
 • Определяне на количества и вид на строителни отпадъци за депо;


Организация и движение


 • Проекти за пътни връзки;
 • Организация на вътрешноплощадкови пътища и паркинги
 • Временна организация на движение по време на строителство